رستاخیز ایرانیان برای نان ،اب و هوای سالم و ادامه زندگی

 

علی اصغر سلیمی :

رستاخیز ایرانیان برای نان ،اب و هوای سالم و ادامه زندگی و پاسداری از حقوق شهروندان و
جان و آبرو و شرافت و حریم خانواده و در مبارزه علیه گرانی ها
در برابر حاکمان فاسد و دستگاه
سرکوب گر نظامی -امنیتی وارد
مرحله نوینی شده است.
در ماه‌های پیش رو این رستاخیز
به قیامهای شهری گسترده و امواج
پی در پی سازمان‌یافته و با مقاومت در اشکال دفاع مشروع و مسلح
همراه خواهد شد!اعتصابها و اعتراض های صنفی -اقتصادی
و مدنی به مرحله مبارزه گسترده
سیاسی و برانداز رژیم ایران ویرانگر
ولایی -نظامی رسیده اندو صدها شهرکشور و میلیونها نفر از دستمزد بگیران و حاشیه نشینان فقر زده،
آماده ایستادگی در برابر نظام اهریمن اسلامی می باشند !
جنبش‌های کنونی می توانند می بایست رژیم را با محاصره در شهرهاو مناطق روستایی به
تنگنا بکشانند تا نیروی سرکوب
را فلج و هزینه سرکوب را ناممکن
گردانند ،سران رژیم باید ببینند و
دریابند که ادامه حکومت برای حفظ جان و مال شان ناممکن
شده است تا حاضر به عقب نشینی
و استعفا (وفرار از کشور برای عده ای)شوند!
شناخت و درک این موقعیت جدید
و تغییر توازن قوا به نفع جبهه مقاومت مردمی از اهم وظایف
مبارزان آزادی‌خواه و دموکرات
میهن است !
پیشبردن پروژه های کلان ملی و سیاسی در درون و برون مرزهای
کشور و امر همبستگی نیروهای
جبهه آزادی و نجات ایران برای
رهایی از وضعیت انسداد سیاسی
ضرورت مبرم وچاره گشاست !
رهبران میدانی و چهره های رسانه
ای،سازمانهاو اتحادیه های صنفی
و مدنی ،احزاب سیاسی ،سپهر
و شبکه اجتماعی و مجازی و رسانه
ای،نیروهای معترض دستگاه اداری
و اجرایی و قضایی و بویژه نظامیان
کشور اکنون دیگر برای نجات میهن
و رهایی مردم از زیر ستم این رژیم
جنایتکار باید متحد شوند !
برای ضربه نهایی باید یکصدا پیام مرگ رژیم و آزادی ایران و ایرانیان را تکرار نماییم .

-١٨ اردیبهشت ١۴٠١