زمزمه ای با سردارادبار و سالار نکبت

 

اسماعیل وفا یغمائی :

و تو خود نیک میدانی

نیکتر از من

که در جمعیت خود تنهائی

که معتقدان راستین تواز تو روی بر تافته اند

دیریست از تو روی برتافته اند

آنان که جان بر قدمهای تو افشاندند

آنان که نرمای قلبهاشان را فرش راه تو کردند

تا سختای راه پای ترا نیازارد

ادامه مطلب