سر مار و راه حل

 

رها اخلاقی :

جهاد دستی ز دست آیته الله است
که دست دیگرش حزبی ز الله است
حماس بازیچه ای در دست شیخ است
مکن شک رشوه” بایدن” هم آنجاست
سر مار هست به تهران این بدانید
تمام فتنه ها در دست اقاست 
اگر دنیا پی صلح و صفا هست
سر مار را زدن، حل معماست 
اگر این مار را جدی نگیرید
زند نیشی که حاصل مرگ دنیاست
چه خوش گفتند همه ایرانیان این
که تا آخوند کفن نه، فتنه برپاست
مماشات راه حل این مرض نیست
فقط کوبیدن سر آیت الله است
تمام منطقه آرام بی شک
دو دولت در کنار هم چه زیباست
و یا یک دولت بس ائتلافی
دو ملت در کنار هم چه زیباست
رها گفتی تو اصل ریشه درد
علاج درد، مرگ ایت الله است
 

۱۶ مهرماه ۲۵۸۲ ایرانی 

۶ مهرماه ۱۴۰۲ خورشیدی 

۸ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی