شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: آغاز و پایان رژیم اسلامی در ایران – بمناسبت 22 بهمن

 

در طی دو دهه گذشته که کاهش مزد وحذف ابتدایی ترین خدمات اجتماعی منجمله بهداشت و آموزش و امنیت کار و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی وهرگونه مشمولیت کارگران کارگاهها را درپی داشت اعتراضات کارگری گسترش یافت و تنها با سرکوب وکشتاروشلاق و زندان و شکنجه جواب گرفت . کشتار کارگران خاتون آباد دراعتراض آنان وجلوگیری از اخراج و تمدید قراردادهای کاری در اوائل دهه هشتاد وبستن مراکزصنایع نساجی و اخراج کارگران ودر پی آن *خصوصی کردن معادن ودیگرصنایع ، قراردادهای موقت وعدم پرداخت به موقع دستمزدها، کارگران معترض را درعمل به ضرورت اتحاد وایجاد تشکل مستقل خود رسانید که بازگشایی تشکل مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نیزایجاد تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه محصول چنین شرایطی هستند.

***

آغاز و پایان رژیم اسلامی در ایران

«در چهل و یکمین سالگرد 22 بهمن 57»

چهل و یکسال از بهمن ماه پنجاه و هفت گذشت، ایامی که جنبش انقلاب توده ای رژیم شاه را سرنگون کرد ولی با عروج ضد انقلاب اسلامی از کف رفت. طی چهل و یکسال گذشته نه تنها کوچکترین مطالبات اجتماعی اکثریت جامعه سرکوب شد بلکه فقر و فلاکت بر زنده گی آنها سایه افکنده است .در دهه پنجاه شمسی بحران فراگیر اقتصادی و سیاسی موقعیت رژیم سلطنتی را شکننده کرد و جنبش انقلابی توده ای در ایران با مطالبات رفاه و آزادی گسترش یافت . اگر چه در این جنبش طبقات و اقشار مختلف حضور داشتند ولی کارگران نفت واعتصاب آنها نقش موثری در سرنگونی رژیم شاه داشتند . دولت های امپریالیستی فرانسه ، انگلستان ، آلمان و امریکا با توافق در نشست گوادلوپ برای حفظ سرمایه داری در ایران و جلوگیری از سیل عظیم توده ای خمینی را از بغداد به فرانسه منتقل کردند و با سازماندهی جانشینی رژیم شاه

ادامه مطلب