صدای کارگران در بند و تمامی زندانیان سیاسی باشیم!

 

فراخوان سایت گزارشگران :

در آستانه روز جهانی کارگران, اول ماه مه و مصادف با یازدهم اردیبهشت قرار داریم. در شرایطی که در تمامی نقاط این کره خاکی مردم جهان برای برگزاری هر چه باشکوه تر این روز و اعلام همبستگی جهانی با کارگران آماده میشوند,  برگزاری جشن اول ماه در کشورمان ممنوع است. جمهوری اسلامی همواره و با هراس هر چه بیشتر از این رویداد سالانه اقدامات سرکوبگرانه خود را تدارک دیده و فعالین کارگری و حامیان آنها را تهدید به بازداشت و زندان کرده است. بر طبق گزارشات نیروهای امنیتی حاکمان اقدام به دستگیری فعالین کارگری کرده اند وهنوز تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم در سالهای اخیر در زندان بسر میبرند و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی ومحدودیت ها و فضای غیر انسانی زندانها قرار دارند.

سالی که گذشت نیز یکی از پر شور ترین سال های مبارزات کارگران, کشاورزان, معلمان و بازنشستگان بود. مردم کشورمان میتوانستند این روز را با خروش هر چه تمامتر همانند مردم سراسر جهان به روز همبستگی با کارگران تبدیل کنند و پرچم عدالت اجتماعی را برافرازند. جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و نظامی اش با خشم و کینه ذاتی خود به کارگران و زحمتکشان و سرکوب شرکت کنندگان در این مراسم نشان داده است که ابزار حامی تمامی چپاول گران و غارتگران انگل صفت هستند و هرگز در کنار کارگران کشورمان قرار نداشته اند. این در حالیست که اکثریت عظیم مردم به فروماندگی ودر ماندگی رژیم حاکم پی برده اند و با اعتراضات و خروش سراسری بارها عدم مشروعیت این رژیم ضد انسانی را اعلان کرده اند. فعالین کارگری و زندانیان سیاسی رنج سالها زندان و شکنجه را به خود خریده اند تا عدم مشروعیت این نظام را فریاد بزنند و برماست که در استانه این روز فرخنده کارگران جهان پژواک صدای آنان باشیم.

ما فعالین سیاسی, فرهنگی و اجتماعی بدینوسیله انزجار خود را از سیاست های جمهوری اسلامی در قبال کارگران و زحمتکشان ایران ابراز داشته و خواهان همبستگی بینالمللی با کارگران کشورمان هستیم.

ما بدین طریق خواستار اعتراض نهادهای مدافع زندانیان سیاسی و کارگری به جمهوری اسلامی برای آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

گزارشگران

28.4.2022

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com