علی خامنه‌ای، و سیاست روسیه‌محوری و محمدعلی شاهی!‏

 

محمد ارسی :

خامنه‌ای خودرأی و مستبد با اتّکاء و اعتماد به تزار نوظهور روسیه یعنی پوتین، به‌طور بس عجیبی به ‏ محمدعلی شاه قاجار که وابسته و متّکی به تزار روسیه بود، شباهت پیدا کرده ست!‏

توضیح اینکه محمدعلی شاه با پشتیبانی نیکُلای تزار روسیه بود که با مشروطه‌طلبی و تجدّدخواهی یا ‏ با هرنوع اندیشه‌ی آزادی به دشمنی برخاست، قانون اساسی را زیر پاگذاشت، با لشکر قزاقانی که تحت امر روسیان بودند مجلس شورای ملی را به توپ بست، وطن‌دوستان آزاده و نویسندگان را کُشت یا زندانی و تبعید کرد، روحانیان نواندیش و مشروطه‌طلب را زمین زد، ملایان نادان و مرتجع را بالا کشید ‏و در دشمنی کور با آزادی‌خواهان چنان تاخت که به رجال سیاسی اصلاح‌طلب و اشراف روشن‌بین طبقهٔ حاکمه‌ای که خود در راس آنها قرار داشت رحمی ننمود و هر فرد مصلحی را به کمترین ظنّی از دایره قدرت بیرون ‏ راند و عاقبتْ پادشاه شمار اندکی از ملاها و درباریهای مردرند بله‌قربان‌گويی شد که موقع طرد از مملکت و از دست دادن تاج و تخت تنهایش گذاشتند.

در واقع آل قاجار با اخراج خفّت‌بار او بود که پایان یافت، نه با رفتن احمد شاه و روی کار رضاشاه؛ زیرا “آن رفتن و این آمدن” نیز نتیجه مستقیم آن سیاست ارتجاعی‏ محمدعلی شاهی بود که با تکیه بر تزار روسیه، به ستیز و خصومت با توده‌ی ملت خود پرداخت و در نهایت، بدنام و بدآوازه ازین دنیا رفت و در تنهايی و ذلّت دور از وطن درگذشت!!!‏

جالب اینکه حامی و مُراد و جفت‌اش نیکلای تزار نیز که دیکتاتوری ضعیف‌النّفس، و خرافاتی کم‌عقلی بود با سرکوبگری در داخل و جنگ‌افروزی در خارج، زمینه‌ساز انقلاب فاجعه‌باری شد که خود و دودمان و رومانف‌ها را به باد فنا داد، و روسیه‌ی کبیر را هم درگیر مصائب و مشکلاتی کرد که رهايی از آنها هم‌‏امروز نیز آسان به نظر نمی‌رسد!!!‏

باری گردونهٔ دوباره‌سازی تاریخ، قصّه‌ی پرغُصّه‌ی محمدعلی شاه قاجار و تزار نیکلای را دارد تکرار می‌کند؛ علی خامنه‌ای جای ممدعلی شاه نشسته و پوتین هفت خط بر تخت تزارْ تکیه زده!‏ خامنه‌ای با حمایت این تازه‌تزار روسی صدبار فاجعه‌بارتر از آن ممدعلی دیوانه*دارد عمل می‌کند با این تفاوت که او سلطنت قاجار را به باد فنا داد، خامنه‌ای دارد ایران را خاکستر می‌کند!!!‏

آیا پایان کار وی نیز چون او خواهد شد؟

پایان

‏* برگرفته از هوپ‌هوپ نامهٔ صابر…‏

mohammadarasi@gmail.com