مثل یک زمزمه ، در جان ِدرخشنده ی لاهیجانم.

 

رضا مقصدی :

 

باز لبریزم :

از سلام ِسحرِ سرخوش ِ”شیطانکوه”.

از درختی که نشان از غزل ِ”بیژنِ نجدی ” دارد.

 

خانه ،در خاطره ها دارم

همنشین ِغم ِاین پنجره های تلخم.

 

وقتی ازناب ترین عاطفه ها می گویم.

مثل ِیک زمزمه ، درجان ِدرخشنده ی لاهیجانم.

………………………………………………………………………………………………………………………..

“شیطانکوه” : کوهپایه ای مشهوردرلاهیجان.

.”بیژن نجدی” :شاعر لاهیجانی ونویسنده ی :”یوز پلنگانی که بامن دویده اند”