معجزه ملاّیان

 

اسماعیل وفا یغمایی :

ایمان بیاوریم و باور کنیم

در برابراعجاز عظیم ملاّیان

آخوندها !عالمان ! فقها ! حجت الاسلاّم ها

حتی  سادهترین طلبه ها

با احترام بایستی

سر تعظیم فرود آوریم

 و با رساترین صدا

خدایشان را

که خدای ما نیز هست تکبیر بگوییم

ملاّیان معجزه کرده اند

***

ملاّیان معجزه کرده اند

فراتر از رستاخیز عیسا

عظیم تر از اعجاز موسا و شکافتن نیل

و درخشانتر از شق القمر پیامبرشان محمد

ملاّیان معجزه کرده اند

***

ملاّیان معجزه کرده اند

فراتر از تمام خدایان

و رسولانشان

و کتاب های آسمانی

الله تنها در کتاب خود

و محمد در پیام خویش

از دوزخ و بهشت سخن گفت و وعده داد

ولی ملاّیان

با ورود مجاهد اعظم امام خمینی

و همت ما

و پیشتازی تمام پیشتازان وروشنگران

از چپ و راست و میانه

تنها در عرضه چهار دهه

بهشت و دوزخ را

از آسمان به زمین آوردند

و از خبر و رؤیا

و قرآن و حدیث

در واقعیت سرزمین ما مریی کردند

بنگریم ملاّیان معجزه گر را

سر تعظیم فرود  آوریم

ایمان بیاوریم

و تکبیر بگوییم

با خروش مرگ بر شاه درود بر خمینی

***

بنگریم

نه در کتاب ها و رؤیاها

بل با دوچشم خویش

بهشت را و دوزخ را

در سراسر ایران

از خزر تا عمان

و از آذرستان تا سیستان

***

بنگریم کاخهای بهشتی  بهشتیان را

سر به فلک کشیده

با سفره های سرشار

و لبان خندان بهشتیان

و سیلاّب طلاّ و نقره که چون آبشار

بر خزانه هایشان فرو میریزد

در کنار جوبار خون دوزخیان

تا تداوم ربزش سکه ها را تضمین کند

وماه که به زیباپی تمام

به اذن الله از پشت پنجره هایشان میگذرد

تا خوابهایشان را

و عمامه های سبز و سپید و سیاه 

  آرمیده بر میز کنار تخت ها را

روشنایی بخشد

بنگریم

و تکبیر و مرگ بر شاه فراموشمان نشود

***

بنگریم

دوزخ دوزخیان را

گناهکاران را

در پشت میله ها

و در انتظار اذان صبح تا فرمان مقدس الله

با طناب دار اجرا شود

و در اتاق عذاب

ماموران مؤمن الله

پاسدارن آئین و دولت الله را

صف کشیده

بر کناره تخت تعزیر

تا هریک پس از دیگری

از دخترک کافری

که روسری از سر افکنده

و از فرمان خدا سر پیچیده

بر تخت خونین

از جسد نیمه جان او

تکبیر گویان و با ایمان تمام

و نام الله بر لب

چنانکه مرشدشان

از صفیه کام گرفت

کام گیرند

و پیکر ویران شده اش را به گور سپارند

بنگریم

و تکبیر وتفرقه

و مرگ بر شاه

و تعظیم در برابر ملاّیان

فراموشمان نشود ***

بنگریم بهشت را با صفهای حورالعین را

صفهای بی پایان زنان را

و دختران نوجوان را

گرداگرد حرم رضا و معصومه

کامبخش مومنان آشنا و بیگانه

دربرابر سه دلار

در تمام شهرها

با فتوا و فرمان و اعجاز ملاّیان

که حوران بهشتی را

در هیئت خواهران و دختران ما

از آسمان وکتاب آسمانی

به زمین آورده

 وبه بسترهای مومنان روانه کرده اند

بنگریم

و تکبیر وتفرقه

و مرگ بر شاه

و تعظیم در برابر ملاّیان

فراموشمان نشود

***

بنگریم بهشت را

و بنگریم دوزخ را

در سراسر این میهن

بهشت ملاّیان

و دوزخ یک ملت را

که در آن ترکمان و فارس و کرد و لر و بلوچ

که در آن خراسانی و سیستانی و گیل و دیلم

که در آن آذری و ترک و قشقائی و عرب

که در آن رودها و دریاچه ها و دریاهای این میهن

که در آن شهرها و روستاهای این میهن

که در آن ابرها و آسمان و بارانهای این میهن

که در آن درختان و گیاهان  و وحش این میهن

که در آن نسلهای این میهن

که در آن تاریخ و فرهنگ وسنتهای این میهن

در حال سوختنند

بنگریم

و تکبیر وتفرقه

و مرگ بر شاه

و تعظیم در برابر ملاّیان

فراموشمان نشود

بنگریم ملاّیان معجزه گر را

سر تعظیم فرود  آوریم

ایمان بیاوریم

و تکبیر بگوییم

با خروش همچنان مرگ بر شاه

که در هر هجای آن

خمینی در دهان ما قهقهه میزند

و خامنه ای همصدای ما تکبیر میگوید

بنگریم اعجاز ملاّیان را

بهشت و دوزخ را

و بیش از همه خود را

و خدا و رسول و کتاب مشترک خود را

با اعجاز گران

وبشنویم نوای مشترک خود را

بنگریم

و بشنویم

معجزه ملاّیان را

و بهشتی راکه بر شعله های دوزخ

بر شعله های سوختن

و خاکستر شدن یک ملت و میهن بنا شده است

بنگریم

بنگریم

بنگریم