(ملت)ایران، بی تحریم و باتحریم

image.jpeg
 

شهین محمدی :

ما که رسوای جهانیم ، چه بایدن، چه ترامپ 

ناامید از همگانیم، چه بایدن چه ترامپ 

یک دم آسوده نماندیم ز باران بلا 

داغدار و نگرانیم چه بایدن، چه ترامپ 

ثروت ما همگی خرج اَتینا شده است 

آفت افتاده به جانیم،چه بایدن، جه ترامپ 

گیوه ی پاره و جیب تهیِ ما شاهد 

روز وشب در پی نانیم، چه بایدن،چه ترامپ 

مَرکب ما شده یک کهنه پراید حلبی 

باز هم شیر ژیانیم، چه بایدن، چه ترامپ 

زندگی پشت به ما کرده، که چندین سال است 

فکر مرگ دگرانیم، چه بایدن، چه ترامپ 

ما برای همه دنیا، چه صغیر وچه کبیر 

دائم الخط ونشانیم، چه بایدن، چه ترامپ 

ملّت ِ دور ز شادابی وشادی شده ایم 

مجمع غمزدگانیم ، چه بایدن، چه ترامپ 

هر کجاجنگ وکتک کاری وجنجال به پاست 

هیزم ِ آتش آنیم، چه بایدن، چه ترامپ 

دیدن وگفتن و خندیدن ما ممنوع است 

در سکوت وخفقانیم، چه بایدن، چه ترامپ 

ای هیولای گرانی ! تو نترسان ما را 

خودمان  بارِ گرانیم، چه بایدن، چه ترامپ 

به کجا میرود و میرسد این روزِ سیاه 

تا که خوابیم، ندانیم، چه بایدن، چه ترامپ