نام این کوچه‌ی بن‌بست بهار است

 

مهدی اصلانی :

نام این کوچه‌ی بن‌بست بهار است

چلچله‌ها که بگریند سیل راه می‌افتد

در شرشر سیاه باران و در برودت‌ گم‌جای جهان صدای بهار می‌آید بهار سهم کبوتر است و انسان

نه برای شما ناانسان‌ها!

شرط ببنیدم که رفتنی هستید؟

از سر طاقچه کتاب برمی‌گشاییم: «چنین نیز نخواهد ماند»

و شما فهم آن ندارید

که عشق مجازات رویای آدمی است!