نفرین به جنگ

 

رها اخلاقی :

آه از دست بد نعره جنگ
که ندارد دلی از حتی سنگ
بکشد کودک و پیر تا بیمار
بخورد هستی انسان چو نهنگ
جای آواز خروس در سحری
قهقهه مرگ بهمراه فشنگ
همه جا خون بشر گشته روان
جشن خاک است بهمراه کلنگ 
بهر دفن پدری غرق به خون
شیخ بیشرم چه شاد است آهنگ
زآسمان تا به زمین نعره مرگ
شده با پیر و جوان چنگ به چنگ
کودکی گریه کنان آواره
مادرش غرق به خون زیر دو سنگ
بوی باروت بجای گل سرخ
همه جا رنگ عزا تا فرسنگ
نو عروسی به تنش رخت عزا 
جای شادی همه جا اشک‌ آونگ
جغد جنگ نغمه مرگ سر داده
بلبل باغ خموش بس دلتنگ
دیو جنگ‌ کرده خراب کاشانه 
ننگ بر تاجر هر تیر و تفنگ
ای رها گو تو هزاران نفرین
به هر آنکس که بر افروزد جنگ
آدینه ۲۵۸۲ ایرانی
جمعه ۱۴۰۲ خورشیدی
۱۳ اکتبر ۱۴۰۲ میلادی