وداع با دکتر محمد حیدری ملایری

با نهایت تأسف و تآثر به اطلاع هموطنان ارجمند می رسانیم که جامعه علمی و فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور یکی از برجسته ترین اعضاء خود یعنی دکتر محمد حیدری ملایری را در 75 سالگی از کف داد.
این دانشمند فیزیک دان و اختر شناس بزرگ که در زمینۀ تخصصی خود شهرت بین المللی داشت و سالها رصدخانه یا نپاهشگاه مشهور اروپایی را در شیلی اداره کرده بود و سالها عضو برجسته رصد خانه پاریس بود، تنها یک فیزیکدان و اختر شناس به شمار نمی آمد.
او یک دانشمند در مفهوم ژرف این واژه بود که تنها به کند و کاوهای علمی و کشف و دانسته های خود در زمینه فیزیک و نجوم بسنده نکرده بود و در پرتو عشق بیکرانه ای که به ایران و زبان فارسی و نیز به واسطۀ پیوند و ریشه ای که در خاک سرزمین خود داشت ، طی بیش ازچهار دهه دوری از وطن، بخش مهمی از عمر خود را به پژوهش های زبان شناسانه در حوزه زبان های ایرانی اختصاص داده بود و هدف وی از این کوشش ها و پژوهش های بی گسست، که پشتوانه ای پنجاه ساله داشت، گسترش توانایی های زبان فارسی برای پاسخگویی به نیاز های علم مدرن به ویژه علوم دقیقه و تجربی در ایران بود.
حاصل پژوهش های او هم اینک در یک فرهنگ واژگان علمی به زبان فارسی دراختیار دانشوران و دانشجویان شاخه های گوناگون فیزیک مدرن و سایرعلوم قرار دارد.
دکترحیدری ملایری از دانش پژوهانی بود که همه توانایی ها و نبوغ ذهنی و دستاوردهای اکتسابی خود در زمینه دانش مدرن و فلسفه و زبان شناسی را همراه با تلاشهای خستگی ناپذیر خود در خدمت اعتلای فرهنگ ایران و زبان فارسی قرار می دهند.
واپسین سفر او از میان ما، بی شک ضایعه بزرگی برای جامعه علمی و فرهنگی ایران است به ویژه آنکه او در سالهای اخیر سخاوتمندانه توانایی های علمی و نظری و بینش اجتماعی و فرهنگی خود را در جهتِ آگاهی بخشی، به ایرا نیان هدیه می کرد. شاهد این سخن برنامه هفتگی «گذری و نظری» ست که طی شش سال از تلویزیون ایران فردا پخش می شد و دراختیار همگان قرارمی گرفت.
درگذشت این دانشمند و انسان والا را به جامعه علمی و فرهنگی به مردم ایران همچنین به خانواده او تسلیت می گوییم!
مراسم وداع با او روز پنجشنبه 9 ما رس، ساعت 13 و 30 دقیقه در «کرماتوریوم» گورستان پرلاشز برگزار خواهد شد.
نعمت آزرم
محمد علی امیرمعزی
داریوش آشوری
جلال ایجادی
محمد رضا شاهید
علی رضا نوری زاده
نستور رخشانی
محمد جلالی چیمه (م. سحر)
الهیار کنگرلو
جمال بزرگ زاده
محمد صدیق یزدچی
بهکامه ایزدپناه
حسین اسماعیلی
علی رضا مناف زاده
ناصر اعتمادی
سرور کسمایی
فرامرز بهار
مهرداد بران
مسعود جاهد
احمد شیرازی
حمید رضا جاوان
مرتضی رفیعی

نشانی روز و ساعت وداع
La cérémonie civile aura lieu
le 09/03/2023 à 13 heures 30
à l’adresse suivante :
Crématorium Père Lachaise,
71 Rue des Rondeaux, Paris, France.
Metro : Gambetta