کاوه زن

 

مهرداد ایرانی :

شاید که  اینبار  کاوه  زن  باشد 
تا که فریاد های نسل من باشد 
رو سری های  رها شده  در  باد
مرگ  ضحاک  را  میکند  فریاد 
پی  زندان  و داغ  و درفش  اما 
پرچم شیر و خورشیدنقش برپا 
بر سر چوب کرده با دل و جان 
روسریِ      گُردافريد       زمان 
لغزش رو سری در مسیر نسیم 
کند دعوت از نسیم های عظیم 
صوت پیوستن نسیم ها در باد 
زوزه   پیوند   باد ها    در    یاد 
غرش   طوفان   کاوهای     زن 
چه بسا  کاوها  را  کند  انجمن
جمع   کاوهای  زن   تو    بدان 
بر  کند  کاخ   مار دوش   زمان