کشتید ارمیتا را

 

رها اخلاقی :

کشتید آرمیتا را با خشم و حکم اسلام
با آیه های قرآن، ورد و حدیث در ابهام 
ریزید خون ما را با امر و‌حکم الله
روزی به خشم ملت، صبح آیدش به انجام
چنگیز آمد و رفت، رفت شما هم اید
این را نه از حرایی، نی جبرئیل و الهام
تاریخ اینچنین است،حکمی است نانوشته
اینرا نگویم از خود، سنجیده، نی به اوهام
خورشید در پس ابر،پنهان به آتش خویش
ابر آخرش به گریه، خورشید هست فرجام
بینی زمین چه سرد است، در فصل بی بهاری؟
اید بهار گلها، در فصل ها به الزام
اما بهار ایران، فصل دگر ندار 
چون مرگ اهرمن شد،دیکتاتوری به اتمام
خون گلی چو مهسا،یا نو گلی آرمیتا
گیرد که دامنت شیخ، مرگت رسد به انجام
عمرت رسیده آخر، امروز یا که فردا
تاریخ از تو گوید، آئین و تو به دشنام   
ای پیر بی مروت، چنگیز صد، به رحمت
پایان مرگت ای دیو، یعنی که مرگ اسلام
نیکا زند جوانه، مهسا و آرمیتا
لبخند به لب مرگت، فریاد گشته اعلام
ترسم که روز مرگت، قذاف* بر تو‌گرید 
در اوج خشم ملت، آتش کشند تو اندام
باشم اگر نباشم، درخاک یا به دریا
از من به تو پیام است ،گردی تو واژه دشنام
*معمر قذافی، دیکتاتور لیبی
۲۰ مهرماه ۲۵۸۲ ایرانی ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ خورشیدی