و خدا در جشن پیروزی مردم خواهد رقصید

 

اسماعیل وفا یغمائی :

غژک بلوچها با شادی خواهد غرید لدهل ولی محمد

خدیجه و عایشه و زینب بلوچ همراه با برادرشان عبدل

خواهند رقصید

با خدا نوردر جشن پیروزی کردها

از کردستان به بلوچستان خواهند آمد

تا بکوبند و برقصند برای بلوچها

و لرها وترکمانها برای گیل ها  و مازنی ها خواهند رقصید

 و گیلها برای مردم اصفهان و تهران

 بوی گلاب شهرها را پر خواهد کرد

و ترق و توروق هزاران منقل

که کندر و اسفند بر شعله های آن میرقصند

شجریان و مرضیه و بنان و ایرج و الهه و ویگن و قوامی و مسعودی و گلچین

باز خواهند گشت

 تا بخوانند و حنانه با سمفونی تازه میهنی اش

 ***

آرش را با تیر و کمانش

زال را با گیسوان سپیدش

رودابه زیبا را با گیسوان بلندش

در کنار هزار مهسا

یعقوب را با چکش رویگری اش

بابک را با سرود آذری اش

ستار را با سبیلهای پر شکوهش

کورش را با لوحه آزادی بردگانش

زرتشت را با پیام شادش

سورنا را با پیکر تناورش

رقصان در میان مردم پیروز باز خواهیم یافت

 ***

در سراسر ایران رقص شادی برپاست رقص آزادی

پس از چهارده قرن دروغ و کثافت .

وملتی که از درون شسته شده

تااز روشنی لبریز شود

****

شیپورها میغرند

منادیان اعلم سکوت میکنند

سرود ای ایران نواخته می شود .

میلونها پرچم که در هریک شیر میغرد

 و از دورترین آسمان جنازه متعفن بتی دروغین

بتی که میپرستیدیم

باغریوی هول و هزاران گور مقدس

وبر پانزده هزار گنبد دروغین

و دهها هزار عمامه و عبا فرو میافتد

وهمه را تا اعماق مذاب زمین فرو میبرد

وغریو ملت و آسمانی که از دروغ پاک شده است

*** شیپورها میغرند

منادیان اعلم سکوت میکنند

و سپس فریاد و غریو ملت در سراسر ایران

اینک خدای ایرانزمین

که از نهانخانه پستوی خانه

شاملو دست در دست فردوسی و اخوان

به سوی تمامی مردم تمامی ایران

و تمامی جهان پیش میآیند

وسرود پیشواز زرتشت

که فرازی از گاتها را میخواند

و اهورا مزدا

جهان را آفرید

و انسان را آفرید

و شادی را برای انسان

*** لبخند بی نهایت خدا

که زندگی و شادی و آزادی است

و زمزمه اش

برقصیم ودست در دست

مهسا و میلیونها بانوی گیسو افشان میرقصند

 ***

تمام ایران در سرود و رقص برخاسته است

جشن پیروزی است

خدای ایرانزمین برقص برخاسته است

با سرودهای گذشته تا امروز

با سرودهای امروز تا فردا…

فرداها با سرودهائی روشن و بی پایان

و با رقصی بی پایان….

اسماعیل وفا یغمائی

 8/1/2023