آن که غربال دارد از پس قافله می‌آید با کوشش و روایت همنشین بهار