ابوریحان بیرونی، مُورّخ علم، مردم‌شناس و مردم‌نگار با کوشش و روایت همنشین بهار