ادعای بیسواد رسانه امید دانا،کانالهای نظام: حوثیها و تمدن ایرانی! مخالفت یمن جنوبی بر استقلال بحرین