از قهرمانان ارتش تا معرفی زباله های نظامی به عنوان میهن پرست ارتشی،ناخدا صمدی یا فروزش وکیومرث حیدری