اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (4)با کوشش و روایت همنشین بهار