اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (5) با کوشش و روایت همنشین بهار