اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (6)با کوشش و روایت همنشین بهار