اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (8) با کوشش و روایت همنشین بهار