اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (9) با کوشش و روایت همنشین بهار