امید دانا حفره متعفن جمهوری اسلامی نمادی از جعل دروغ بیسوادی، بیسواد رسانه ادمین رودست