ایرانگرایی بدون سراوان و مرزنشینان،تطهیر جمهوری اسلامی حمله موذیانه امید دانا به پهلوی و پیمان نوین