باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۱۸ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر