باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۲۰ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر