باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۲۴ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر