باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۳۲ با تحقیق و روایت نیک آهنگ کوثر