باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۳۸با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر