باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۸۶ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر