باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۹۷با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر