برتراند راسل، پیشآهنگِ کاروانِ حکمتِ عصر جدید با کوشش و روایت همنشین بهار