تاریخ شفاهی ۱۷۵ – داریوش همایون (۱/۲) – وزیر اطلاعات و جهانگردی و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز