تاریخ شفاهی ۱۷۶ – داریوش همایون (۲/۲) – وزیر اطلاعات و جهانگردی و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز