تقی شهرام و زمانه‌ای که پُرآشوب بود و پالاپال با کوشش و روایت همنشین بهار