تلگرافِ ویلیام سالیوان، فکرکردن به آنچه فکرنکردنی‌ است Thinking the Unthinkable