جشن مهرگان میتراکانا، جشن شادی و امید با کوشش و روایت همنشین بهار