حُکم دادگاهِ استکهلم، در مورد حمید نوری بخش دوم( 2) با کوشش و روایت همنشین بهار