حُکم دادگاهِ استکهُلم، در مورد حمید نوری (1) با کوشش و روایت همنشین بهار