خَیام که خیمه‌هایِ حکمت می‌دوخت با کوشش و روایت همنشین بهار