خیام، مبتکر هندسه تحلیلی و ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم با کوشش و روایت همنشین بهار