داستانِ اِبْن‌ِعَربى‌، کشف و شهود است با کوشش و روایت همنشین بهار