دفاعِ احمد کسروی در دادگاه جنایی از پزشک احمدی با کوشش و روایت همنشین بهار