دو نامه قوام‌ السلطنه به پادشاه و پاسخ دربار به نخستین نامه وی با کوشش و روایت همنشین بهار