راه طی نشده؛ با نشیب و فراز بسیار – با نگاه و روایت همنشین بهار