شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷؛ نشستِ جعفر شریف امامی، با مسؤولین حکومتی