شهاب‌الدین سُهرِوَردی و حکمت خسروانی با کوشش و روایت همنشین بهار