شهریور ۱۳۲۰ هجوم متفقین به ایران با کوشش و روایت همنشین بهار